AVISO LEGAL

 

1. Información general

 
O Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia, CPETIG, ofrece a través desta plataforma o servizo colexial de certificación da experiencia profesional para recoñecementos académicos e laborais, CEPRAL, para posibilitar ás persoas interesadas, a certificación da súa experiencia profesional nas actividades propias da enxeñaría informática, co fin de facilitar o acceso a melloras laborais e a obtención de validacións académicas.
 
O acceso e uso da información pública do servizo CEPRAL do CPETIG desta plataforma pódese realizar de xeito anónimo, sendo de aplicación estas condicións xerais do servizo recollidas neste aviso legal. Se non se está de acordo con estas condicións xerais, de aplicación obrigatoria e inescusable para calquera usuario, débese renunciar ao acceso e uso desta plataforma.
 
Para un uso efectivo do servizo CEPRAL precísase o rexistro persoal na plataforma, sendo entón tamén de aplicación as condicións particulares de acceso ao servizo e que o usuario deberá aceptar inescusablemente e de xeito íntegro. Por outra parte, os usuarios que son membros do Comité CEPRAL e o persoal administrativo do CPETIG, teñen regulado o seu acceso e uso por cláusulas específicas nos seus contratos mercantís e laborais.
 

2. Objeto

 
A presente plataforma ou portal web, con localizador único https://cpetig.cepral.net, pertence ao CPETIG segundo o contrato de arrendamento de servizo establecido con iJEI Systems SL, que é quen a deseñou e implementou ad hoc polo servizo CEPRAL do CPETIG, para permitir o acceso e uso do servizo colexial a todos os usuarios de Internet, especialmente aos profesionais informáticos.
 
Este Aviso Legal ten por obxecto establecer as Condicións Xerais que regulan o acceso e uso do portal ou plataforma CEPRAL do CPETIG por parte de todos os usuarios anónimos, de maneira que, o acceso e uso desta implica necesariamente, a submisión e aceptación das condicións incluídas neste aviso.
 
O CPETIG recomenda que o usuario as lea detida e atentamente sempre en acceder e facer uso, xa que estas poden sufrir modificacións e só se realizará a comunicación vía correo electrónico aos usuarios rexistrados. Neste sentido, o CPETIG resérvase a facultade de realizar, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, cambios ou actualizacións nos contidos e servizos, das presentes disposicións de acceso e uso e, en xeral, de cantos elementos integren o deseño e configuración desta plataforma de servizo.
 

3. Acceso á plataforma

 
O usuario pode acceder de forma gratuíta e libre á plataforma, agás o custo da conexión a través da rede de telecomunicacións subministrada polo seu provedor de acceso a Internet (ISP) contratado pola súa conta.
 
Pola súa banda, CPETIG require para a prestación deste servizo da prestación de servizos e subministracións para terceiros, entre eles o transporte a través de redes de telecomunicacións, e dos cales, a fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non lle corresponden, e polo que, o acceso pode ser suspendido, cancelado ou resultar inaccesible por motivos alleos ao Colexio.
 
Ademais, CPETIG resérvase o dereito de interromper o acceso a esta plataforma web en calquera momento e sen previo aviso, xa sexa por motivos de seguridade, de control, de mantemento ou por calquera outra causa. Esta interrupción será de carácter temporal, pero se nalgún momento é definitiva, comunicaranse as circunstancias aos usuarios rexistrados xunto coas medidas tomadas en canto á súa información almacenada.
 
En consecuencia, CPETIG, aínda que tome as medidas axeitadas para a correcta prestación deste servizo, non pode garantir de forma absoluta a súa fiabilidade, dispoñibilidade e continuidade, polo que, en ningún momento poderán ser esixidas responsabilidades civís a CPETIG neste sentido.
 

4. Uso da plataforma

 
A utilización desta plataforma web por calquera persoa atribúelle a condición de usuario, e isto implica necesariamente a aceptación de que o uso é baixo a súa exclusiva responsabilidade.
 
O usuario comprométese a non utilizar a información, actividades, produtos ou servizos que o CPETIG pon á súa disposición a través desta plataforma para desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou á orde pública e, en xeral, a facer un uso conforme ás presentes condicións xerais. Especialmente, queda prohibido o uso desta plataforma con fins lesivos por CPETIG, incluídas as que de calquera forma que sobrecarguen, danen ou inutilicen o hardware ou software da plataforma do servizo.
 
O usuario pode descargar os contidos que teña accesibles da plataforma cando sexa necesario e segundo as especificacións técnicas necesarias establecidas para levalo a cabo. Así mesmo, o usuario absterase de obter, ou intentar obter, ningún contido por outro medio ou procedemento distinto ao establecido de xeito xeral ou específico para cada caso. Neste sentido, CPETIG non se responsabiliza dos danos e prexuízos que poida sufrir o usuario porque este usase de xeito indebido ou neglixente a plataforma.
 
En canto ao uso dos servizos interactivos que ofrece a plataforma, os usuarios obríganse a facer un uso destes conforme á lei, as presentes condicións, as condicións particulares, se é o caso, a moral, os bos costumes e a orde pública. Ante o non cumprimento diso, o CPETIG exercerá o seu dereito de admisión.
 

5. Contidos

 
Os contidos da plataforma son postos a disposición do usuario para CPETIG como información propia ou, se é o caso, de terceiros coa correspondente autorización. Deste xeito, CPETIG poñerá os medios razoables á súa disposición para que os contidos incluídos na plataforma sexan fidedignos e estean actualizados. Todos os dereitos dos contidos propios están reservados e observarase o establecido no apartado 7 destas condicións de uso.
 

6. Enlaces á plataforma

 
Permítese enlazar a URL desta plataforma a calquera usuario de Internet dentro de medios que teña autorización para facelo, e sempre e cando se cumpre coas seguintes restricións e obrigas:
O enlace ou link unicamente está permitido coa páxina principal, que non poderá reproducirse de ningunha forma;
Non se permite establecer marcos ou frames de calquera tipo para envolver a plataforma ou que permitan a súa visualización parcial ou total a través doutras situacións de Internet;
En ningún caso, se realizarán xunto ao enlace manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o CPETIG, os seus servizos ou os seus membros colexiados e o seu personal;
O remitente non poderá utilizar a marca gráfica ou mixta ou calquera outro signo distintivo do CPETIG ou dos seus servizos dentro do seu propio sitio web, salvo nos casos expresamente autorizados por CPETIG;
A páxina que contén o enlace a esta plataforma non poderá desenvolver actividades ou poñer dispositivos que sexan contrarios ás leis, a moral ou a orde público.
 

7. Propiedade industrial e intelectual

 
Todos os contidos propios desta plataforma web, entendendo por estes, e a título meramente enunciativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, en diante, contidos, son propiedade intelectual do CPETIG ou no seu caso, de terceiros con autorización de uso por parte de CPETIG.
Do mesmo modo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos son titularidade exclusiva do CPETIG ou no seu caso, de terceiros con autorización de uso por parte de CPETIG, dos que o usuario deberá respectar en todo momento os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial. Queda expresamente prohibida a cesión dos dereitos de propiedade intelectual sobre a presente plataforma web.
 
En concreto, está prohibida a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción, reutilización, reenvío ou utilización de calquera natureza, por calquera medio ou procedemento, de calquera contido desta plataforma, agás nos casos que estea legalmente permitido, que inclúe a autorización por escrito do titular dos correspondentes dereitos.
 
Non obstante o anterior, o usuario poderá visualizar e obter unha copia privada temporal dos contidos para o seu exclusivo uso persoal e privado nos seus sistemas informáticos (software e hardware), sempre que non sexa coa finalidade de desenvolver actividades de carácter comercial ou profesional, así como a súa distribución, modificación, alteración ou descompilación. A infracción de calquera dos dereitos citados pode constituír unha vulneración das presentes condicións, así como un delito punible de acordo cos artigos 270 e seguintes do Código Penal.
 

8. Publicidade

 
Na plataforma web pódense aloxar contidos publicitarios, promocionais ou patrocinadores. Os anunciantes son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido para a súa inclusión na plataforma web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación. CPETIG non será responsable de calquera erro, inexactitude ou irregularidade que poidan conter este tipo de contidos.
 

9. Responsabilidade

 
En calquera caso, o usuario responderá dos danos e prexuízos de toda natureza que o CPETIG poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigas a que queda sometido por este Aviso Legal ou, no seu caso, polas condicións particulares que sexan de aplicación.
 

9.1. Acceso á plataforma

O CPETIG non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo da plataforma web durante a prestación deste ou con carácter previo.
 

9.2. Da calidade do servizo

O acceso ao portal non implica a obriga por parte do CPETIG de controlar a ausencia de virus, troianos ou calquera outro elemento informático maligno. Corresponde ao usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas axeitadas para a detección e desinfección de programas informáticos malintencionados. O CPETIG non se responsabiliza dos danos producidos aos usuarios ou a terceiros por prestación do servizo do portal por estas causas.
 

9.3. Os contidos

O CPETIG poñerá os medios razoables á súa disposición para comprobar a veracidade, exactitude, adecuación, idoneidade, exhaustividade e actualidade da información subministrada a través da plataforma. O CPETIG non se responsabiliza das decisións tomadas a partir da información subministrada no portal nin dos danos e prexuízos producidos no usuario ou terceiros con motivo de actuacións que teñan como único fundamento a información obtida no portal.
 

9.4. Os enlaces ou links

O portal pode incluír dispositivos técnicos de enlace que permiten ao usuario acceder a outras páxinas ou portais de Internet. Nestes casos, o CPETIG actúa como prestador de servizos de intermediación de conformidade co artigo 17 da Lei 32/2002, de 12 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI) e só será responsable dos contidos e servizos subministrados nos sitios enlazados na medida que teña coñecemento efectivo da ilicitude e non desactivase o enlace coa dilixencia debida.
 
No suposto de que o usuario considere que existe un sitio enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados poderá comunicalo a CPETIG de acordo co procedemento e os efectos establecidos na cláusula 6, sen que en ningún caso esta comunicación leve consigo a obriga de retirar o correspondente enlace.
 
En ningún caso, a existencia de links ou enlaces non debe presupoñer a existencia de acordos cos responsables ou titulares destes, nin a recomendación, promoción ou identificación do CPETIG coas manifestacións, contidos ou servizos ofertados.
 

10. Lexislación e xurisdición aplicable

 
As presentes Condicións Xerais quedan suxeitas á ordenación xurídica española. Para a resolución de calquera conflito de interpretación ou cumprimento que puidese derivarse ela, o usuario e o CPETIG acordan someterse expresamente aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela, con renuncia a calquera outro foro xeral ou especial que lles puidese corresponder.