Object-oriented Software Developer (OSD)
Programador de linguaxes orientados a obxectos

Definición

Profesional que realiza, de forma individual ou integrado nun equipo de traballo, as tarefas de implementación íntegra de software dos módulos de aplicacións básicas, ou parcial dos módulos de aplicacións complexas dentro dun proceso de enxeñaría de software, baixo o paradigma da orientación a obxectos

Competencias desenvolvidas

 • Capacidade de deseño básico e implementación de aplicacións informáticas mediante técnicas de desenvolvemento, integración e reutilización do paradigma de orientación a obxectos.
 • Capacidade para propoñer e avaliar diferentes alternativas de programación orientada a obxectos para resolver un problema concreto.
 • Capacidade para avaliar de xeito básico as posibilidades funcionais das ferramentas de programación orientada a obxectos, os sistemas operativos, bases de datos e hardware para a produción e explotación do software desenvolvido.

Actividades realizadas

 • Conceptualizar e entender as aplicacións en termos de orientación a obxectos
 • Coñecer a repercusión que ten o paradigma da orientación a obxectos noutros ámbitos da informática e as razóns do beneficio que achega en canto a eficiencia e calidade polo alto grao de reutilización que achega, así como os requisitos que supón conseguilo
 • Utilizar con fluidez os conceptos básicos da programación
 • Interpretar os diagramas UML de deseño das aplicacións orientadas a obxectos
 • Implementar de xeito preciso o comportamento de programas que resolven problemas concretos especificados de xeito formal mediante a aplicación de conceptos, métodos e técnicas de orientación a obxectos
 • Utilizar con fluidez a sintaxe, semántica e funcionalidades de polo menos unha linguaxe de programación orientada a obxectos (Java, C + +, C #, etc.)
 • Usar os métodos e ferramentas para escribir, compilar, montar e probar un programa orientado a obxectos axeitadamente e de xeito rigoroso para dar cumprimento á calidade especificada
 • Documentar axeitadamente, segundo os estándares e especificacións establecidas, o código fonte producido
 • Revisar e reutilizar código fonte fiable e de bibliotecas para integralo nas implementacións
 • Construír probas unitarias para os módulos implementados para asegurar a calidade dos programas producidos e a súa adecuación ás especificacións establecidas