DataBase Administrator (DBA)
Administrador de bases de datos

Definición

Profesional que administra e explota os sistemas de xestión de bases de datos dunha organización

Competencias desenvolvidas

 • Capacidade para aplicar as técnicas específicas de tratamento, almacenamento e administración de datos.
 • Capacidade para propoñer e avaliar diferentes alternativas tecnolóxicas para resolver un problema concreto de xestión de datos.
 • Capacidade de traballo en equipo.

Actividades realizadas

 • Aplicar axeitadamente os termos básicos da xestión de datos (atributo, clave, entidade, etc. )
 • Utilizar axeitadamente a arquitectura e funcionalidades dun SXBD
 • Interpretar a arquitectura da construción dunha base de datos complexa
 • Resolver eficazmente consultas e actualizacións contra un SXBD facendo uso de SQL estándar por medio de ferramentas específicas de administración de SXBD
 • Elaborar e manter transaccións complexas de consulta e actualización contra un SXBD
 • Identificar e resolver as problemáticas derivadas da concorrencia de usuarios nunha BD
 • Aplicar correctamente os mecanismos ODBC e/ou JDBC para implementar aplicacións que operen con bases de datos relacionais
 • Avaliar e elixir o SXBD máis adecuado económica e funcionalmente para as necesidades dunha organización, sobre todo na determinación do tipo relacional ou non relacional
 • Instalar e integrar o SXBD nos sistemas informáticos dunha organización de xeito óptimo, incluíndo a determinación da situación de hardware e das comunicacións necesarias, así como os mecanismos de integridade mediante o deseño e execución dun plan de copias de seguridade
 • Definir e administrar as políticas de acceso ao SXBD da organización, garantir a súa seguridade e a das súas bases, así como establecer e aplicar as políticas de copia e recuperación adecuadas para garantir a integridade e dispoñibilidade dos datos almacenados