Deseño das certificacións

A certificación para un determinado perfil se basea na documentación evidencial requirida ao solicitante, en base á cal se valoran tres factores para determinar o nivel de experiencia profesional adquirida no perfil, que será un valor enteiro entre 1 e 10 para as valoracións positivas.
 
Os tres factores son:
  • VAC: Valoración da Adecuación Competencial ao perfil solicitado, en base á evidenciación da cobertura de actividades profesionais establecidas para o perfil, obtendo un valor real entre 8 e 10 para as valoracións positivas.
  • VTD: Valoración do Tempo de Dedicación ás actividades profesionais do perfil, en base á acreditación evidenciada, laboral ou mercantil, obtendo un valor real entre 1 e 5 para as valoracións positivas.
  • VEP: Valoración dos Estudos Previos, en base á acreditación de estudos de ciclo superior finalizados antes ou ao longo da actividade profesional do perfil solicitado, obtendo un valor real entre 0,15 e 3 para as valoracións positivas.
O Nivel de Experiencia Profesional Adquirida (NEPA) obtense da ponderación dos tres factores anteriores coa seguinte fórmula:
 
NEPA = ‖ VAC/10 * VTD * (1 + VEP) ‖ <= 10
 
A oferta actual de 13 perfís profesionais, que se poden consultar neste apartado, continuará ampliándose paulatinamente con outros que actualmente están en fase de análise ou deseño.
 
Para obter máis información ou aclaracións ao respecto, é preciso o rexistro na plataforma.